Ett nytt sätt att se på allergi

Den nya metoden med molekylär allergologi förfinar diagnoserna genom kvantifiering av allergenspecifika IgE-antikroppar mot enstaka, rena allergenmolekyler. Dessa finns på två olika plattformar.

Från en allergenkälla kan enskilda allergenkomponenter framställas. Sensibilisering mot dessa komponenter mäts sedan individuellt, vilket gör att du på exakt molekylär nivå kan bestämma vilka komponenter patienten är sensibiliserad mot. Informationen utgör basen för en förfinad allergidiagnos.

Allergenkomponenter är proteiner som grupperas i olika proteinfamiljer efter strukturell likhet. Symtomen på sensibilisering mot medlemmar av dessa familjer beror på vilka egenskaper de har gemensamt, de finns i olika mängder i källorna och har olika stabilitet. Vissa allergenkomponenter är specifika och vissa är korsreaktiva.

Vad tillför molekylär allergologi?

1. Bedöma den kliniska risken för reaktioner

Med molekylär allergologi kan du dra slutsatser om vilka risker som är förenade med sensibilisering. Sensibilisering mot allergenkomponenter som är stabila kan utlösa både systemiska reaktioner och lokala reaktioner, medan sensibilisering mot instabila komponenter i huvudsak utlöser lokala reaktioner.

2. Förklara symtom som orsakas av korsreaktivitet

Symtom som utlöses av korsreagerande antikroppar kan separeras från sådana som orsakas av genuin sensibilisering, vilket är viktigt för behandlingen och för råd om vad patienten bör undvika. I fall där endast korsreaktiv sensibilisering har identifierats bör ytterligare tester utföras för att finna den primära sensibiliseraren.

3. Identifiera rätt patienter för specifik immunterapi

Det är viktigt att veta vilka specifika allergenkomponenter patienten är sensibiliserad mot för att kunna sätta in rätt specifik immunterapi. Genom att matcha patienter med genuin sensibilisering med ett extrakt från rätt källa blir behandlingsresultatet bättre.